Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTENVERKOOP – IT man bv Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing bij ondernemingen en organisaties. 1. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. 2. De diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld,rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de diensten. 3. Klachten betreffende de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na uitvoering. 4. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum. 5. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsintrest wordt berekend conform de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2 augustus 2002). 7. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 9. Met het onderschrijven van het contract of het betalen van de factuur wordt toestemming gegeven om opgenomen te worden in de referentie- en portfoliolijst. Logo en naam kunnen dan geafficheerd worden op de website. 10. Met het onderschrijven van het contract of het betalen van de factuur wordt toestemming gegeven om opgenomen te worden in de referentie- en portfoliolijst. Logo en naam van de opdrachtgever kunnen dan geafficheerd worden op de website en andere publicaties. 11. Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Dendermonde en Beveren-Waas zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.